Algemene Ledenvergadering 2023 op 8 juni

Beste Carnavalsvrienden en in het bijzonder leden van onze mooie vereniging,

Het bestuur van O.C.V. de Vennemuskes nodigt jullie hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 juni 2023 om 20.00 uur in sportcafé De Kolk, Brem 11 te Oldenzaal.

De financiële verslaglegging ligt één uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Agenda: 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen president
4. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: President Patrick Loohuis
Verkiesbaar: Mart Bossink ( President )

Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de ALV schriftelijk melden bij het secretariaat.

5. Notulen ALV 23-06-2022
6. Financieel verslag seizoen 2019-2020 en seizoen 2022-2023
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling begroting seizoen 2023-2024
9. Benoeming nieuwe kascommissie
10. Evaluatie en blik op de toekomst commissievoorzitters
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het Dagelijks Bestuur van O.C.V. de Vennemuskes,

Patrick Loohuis, President    Maike Koop, Secretaris

Deel dit bericht

Vorig nieuwsbericht

Kerstbomen verkoop bij de Vennemuskes